محصول
Product
GeForce GTX 760 Ti Rebrand
تاریخ تولید 2013 August
GeForce GTX 760 Ti Rebrand
GeForce GTX 1080 Ti
تاریخ تولید 2017 March
GeForce GTX 1080 Ti
معیار ها
Benchmarks

Bitcoin Mining
94%
1391.59 mHash/s GeForce GTX 1080 Ti
%
GeForce GTX 760 Ti Rebrand
Face Detection
100%
314.11 mPixels/s GeForce GTX 1080 Ti
%
GeForce GTX 760 Ti Rebrand
Ocean Surface Simulation
98%
3968.67 frames/s GeForce GTX 1080 Ti
%
GeForce GTX 760 Ti Rebrand
T-Rex (GFXBench 3.0 )
15%
8053.71 GeForce GTX 1080 Ti
%
GeForce GTX 760 Ti Rebrand
Manhattan ( GFXBench 3.0 )
25%
8918.27 GeForce GTX 1080 Ti
%
GeForce GTX 760 Ti Rebrand
Fire Strike Factor
97%
104.96 GeForce GTX 1080 Ti
%
GeForce GTX 760 Ti Rebrand
Sky Diver Factor
93%
542.05 GeForce GTX 1080 Ti
%
GeForce GTX 760 Ti Rebrand
Cloud Gate Factor
96%
26.47 GeForce GTX 1080 Ti
%
GeForce GTX 760 Ti Rebrand
پهنای باند حافظه
%
GeForce GTX 1080 Ti
32%
192.30 GB/s GeForce GTX 760 Ti Rebrand
نرخ پیکسل
%
GeForce GTX 1080 Ti
20%
25.62 GPixel/s GeForce GTX 760 Ti Rebrand
Texture Rate
%
GeForce GTX 1080 Ti
24%
102.50 GTexel/s GeForce GTX 760 Ti Rebrand
Floating Point Performance
%
GeForce GTX 1080 Ti
18%
2459.50 GFLOPS GeForce GTX 760 Ti Rebrand
Shading Units
%
GeForce GTX 1080 Ti
16%
1344 GeForce GTX 760 Ti Rebrand
Texture Mapping Units
%
GeForce GTX 1080 Ti
22%
112 GeForce GTX 760 Ti Rebrand

مشخصات
Specification
Gpu GeForce GTX 760 Ti Rebrand GeForce GTX 1080 Ti
اسم GP102 GK104
سرعت کلاک 1480 MHz 915 MHz
سرعت توربو کلاک 1582 MHz 980 MHz
Is Dual GPU
کارت مرجع None None
بازار Desktop
Raw Performance GeForce GTX 760 Ti Rebrand GeForce GTX 1080 Ti
Shading Units 3584 1344
Texture Mapping Units 224 112
رندر پردازنده خروجی 88 32
نرخ پیکسل 139.20 GPixel/s 25.62 GPixel/s
نرخ تکسچر 354.40 GTexel/s 102.50 GTexel/s
Floating Point Performance 11340.00 GFLOPS 2459.50 GFLOPS
حافظه GeForce GTX 760 Ti Rebrand GeForce GTX 1080 Ti
سرعت کلاک حافظه 1376 MHz 1502 MHz
سرعت موثر کلاک حافظه 11008 MHz 6008 MHz
باس حافظه 352 bit 256 bit
حافظه 11264 MB 2048 MB
نوع حافظه GDDR5 GDDR5
پهنای باند حافظه 484.40 GB/s 192.30 GB/s
نویز و قدرت GeForce GTX 760 Ti Rebrand GeForce GTX 1080 Ti
TDP 250 W 170 W